Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”) informujemy, iż w tym dokumencie chcemy wyjaśnić:

  • Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym,
  • W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe,
  • Jak chronimy bezpieczeństwo danych osobowych,
  • Jak realizujemy Twoje prawo do ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem koniecznym do korzystania z ofert Bergmen Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie i niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy.

 

Administrator danych osobowych

Bergmen Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem:
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, posiadająca NIP: 9452026669, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000937779.

 

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Twój temat umożliwiające identyfikację, na przykład imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe gdy korzystasz z naszej witryny, korzystasz z naszych usług, uczestniczysz w ankiecie, konkursie lub po prostu kontaktujesz się z nami. Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

  1. imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu;
  2. informacje na temat twoich danych rejestrowych jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (np. numery NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej);
  3. informacje na temat historii Twoich transakcji,
  4. informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
  5. komunikacja z Tobą lub skierowana do nas przez Ciebie za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej.

O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo je nam udostępnisz np. w wiadomości e-mail.

 

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  1. zawarcia i realizacji umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. umożliwienia klientom, kontrahentom, współpracownikom korzystania z usług świadczonych przez Bergmen Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. dokonywania rozliczeń finansowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej (na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO),
  6. dowodowych, poprzez realizację prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w celu zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów w ewentualnych sporach prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. dobierania świadczonych usług pod kątem potrzeb klientów, kontrahentów, współpracowników, tj. profilowanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. marketingowych, w tym pomiary statystyczne, analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. marketingowych, w tym analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług podmiotów trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  10. innych, niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy Twoje dane osobowe i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych będzie dla nas niezbędne do zawarcia z Tobą umowy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

  1. W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. prowadząc dokumentację księgową lub rachunkową);
  2. Gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (np. w celach marketingowych);
  3. W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);
  4. W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako przedsiębiorstwa (np. w celach administracyjnych).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat.
W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okresy niezbędne do wykonywania umowy przez Bergmen Sp. z o.o. w Skawinie oraz realizacji innych celów szczegółowo wskazanych w treści niniejszego dokumentu.
Bergmen Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie zastrzega sobie prawo do archiwizacji udostępnionych danych osobowych na potrzeby postępowania dowodowego w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać na podstawie zawartych umów, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także w celach niezbędnych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przechowywanie zarchiwizowanych danych trwa przez okres przedawnienie wzajemnych roszczeń lub wymagany wiążącymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego w zależności, który z tych terminów jest dłuższy.

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych trwa do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody.

Kiedy Twoje dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Możemy ujawniać informacje Twój na temat zaufanym osobom, od których wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków.
  2. Podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  3. Inni odbiorcy np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych jedynie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Administrator przetwarza dane jedynie w celach określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celach nieujawnionych w niniejszym dokumencie, Administrator przed rozpoczęciem takiego przetwarzania danych osobowych poprosi osobę, której dane dotyczą o wyrażenie zgody na konkretne przetwarzanie.

 

Twoje prawa do ochrony danych

Przysługuje Ci prawo do:

  1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Twoje informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
  2. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych zgodnie z którym możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  3. Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Cię dotyczą, a które my przechowujemy.
  4. Żądania usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
  5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
  6. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
  7. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących Ciebie, na przykład, gdy chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
  8. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Wymaga to oczywiście naszych możliwości technicznych oraz współpracy drugiego podmiotu.
  9. Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, masz prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji w celu lub celach, na jakie początkowo wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.
  10. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działanie Administratora sprzeczne z ustawą.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt 1 – 9 powyżej należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@bergmen.pl lub pocztą, wysyłając pismo na adres: Bergmen Sp. z o.o. spółka jawna, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina.

Nie pobieramy opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny.

W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się takiemu żądaniu.

Administrator informuje, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie uzyskanej zgody przed jej wycofaniem.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Cię o konkretne informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.