REGULAMIN NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.), firma Art Neon Lighting Sp. z o. o. Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, 30-390 ul. Zawiła 65E publikuje poniższy regulamin „Newslettera Bergmen”:
1. „Newsletter Bergmen” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, wydarzeniach i produktach Bergmen poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
2. W celu świadczenia usługi „Newsletter Bergmen" firma Art Neon Lighting Sp. z o. o. Spółka Jawna pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
3. W celu otrzymywania „Newslettera Bergmen” Użytkownik powinien:
a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie bergmen.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Aktywować przycisk „Dodaj”,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Bergmen.pl na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail),
e) Zaakceptować niniejszy Regulamin.
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Bergmen”.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji. Usunięcie danych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, na skutek czego Art Neon Lighting sp. z o. o. sp. j. przestaje świadczyć usługę "Newsletter Bergmen". Zmiany danych oraz ich usunięcie dokonuje się w sposób: wpisania zmiany lub usunięcia z bazy elektronicznej adresów e-mail.
6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Bergmen”.
7. W związku z nienależytym świadczeniem usługi "Newsletter Bergmen" Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamację przesyła się na adres elektroniczny info@bergmen.pl wskazując na uchybienia w świadczeniu usługi "Newsletter Bergmen". Art Neon Lighting sp. z o. o. sp. j. po rozpoznaniu reklamacji w ciągu 30 dni przesyła Użytkownikowi informację o uwzględnieniu reklamacji bądź odmowie jej uwzględnienia.
8. Firma Art Neon Lighting Sp. z o. o. Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do:
a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Bergmen”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Bergmen” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
9. Firma Art Neon Lighting Sp. z o. o. Spółka Jawna oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji-45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
11. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania ( przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki), programy szpiegujące, spam włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnego oprogramowania, czytanie okien instalacyjnych.